1. DEFINITIES
 • Evenement: Het Evenement welke door Coöperatieve BAK UA wordt georganiseerd. Onder andere Monkey Fun Runs en specifiek de Monkey Fun Run Steenwijk Vestingstad.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
 • Organisator: Coöperatieve BAK UA
 1. DEELNAME
 • De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 • De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het evenement deel te laten nemen zonder dit te overleggen met de organisatie.
 • Er gelden leeftijdsgrenzen voor deelname aan het Evenement. Deze verschillen per afstand. 4km: minimum leeftijd van 5 jaar, 8km: minimum leeftijd van 8 jaar, 12km: minimum leeftijd van 12 jaar. Tot de leeftijd van 12 jaar dient elk kind vergezeld te worden door een volwassen begeleider. De begeleiding zien wij het liefst 1 op 1 maar kent een maximum van 2 kinderen per 1 volwassene. Het is de Organisator toegestaan om voorafgaand en/of gedurende het Evenement om de leeftijd/startnummer van de Deelnemer te vragen. Wanneer na controle blijkt dat de Deelnemer niet aan de minimum leeftijd voldoet, is het de Organisator toegestaan de betreffende Deelnemer van het parcours te halen of te verwijzen naar de kortere afstand. Wanneer een Deelnemer ten tijde van inschrijving voor het Evenement jonger is dan >16 jaar, is hij/zij verplicht toestemming van een ouder/verzorger te vragen voor inschrijving.
 • De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) of uit oogpunt van de veiligheid van Deelnemers besluiten het evenement af te gelasten, stil te leggen, aan te passen.
 • Door het besluit hiertoe van de Organisator ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in verband met het Evenement.
 • De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
 • Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname.
 • Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 • De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 • De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Deelnemer dient over zwemvaardigheid te beschikken.
 • De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
 1. PORTRETRECHT
 • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
 1. PERSOONSGEGEVENS
 • De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van het persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer (slechts met betrekking tot het Evenement). Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.